Tuesday, 16 December 2014

Nieuw initiatief Vlaamse Overheid rond migratieachtergrond

Mozaiko

Mozaiko is een nieuw personeelsnetwerk van de Vlaamse overheid dat advies geeft over thema's rond migratieachtergrond.

De Vlaamse overheid engageert zich om een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Maar voor potentiële werknemers met een migratieachtergrond zijn er vaak nog veel drempels om in te stromen. Denk maar aan de erkenning van buitenlandse diploma's, of het beperkte gebruik van specifieke wervingskanalen.

Wie bij de Vlaamse overheid werkt, ook wie een migratieachtergrond heeft, moet de kans krijgen om te groeien op basis van zijn of haar competenties. En om zich goed te voelen op het werk, tussen collega's en leidinggevenden. Ook op het vlak van doorstroom en retentie liggen er uitdagingen: bijvoorbeeld de strenge taalvoorwaarden om statutair te worden.

Waar staat Mozaiko voor?

Mozaiko is een klankbordgroep die mee nadenkt over het aanpakken van deze drempels binnen de Vlaamse overheid. De dienst Diversiteitsbeleid zet zich samen met het netwerk en met andere partners in om te werken aan een meer diverse organisatie. Want een diverse
organisatie leidt ook tot een betere dienstverlening voor de burgers in een diverse maatschappij.

Benieuwd naar de doelstellingen van het nieuwe personeelsnetwerk migratieachtergrond? Ontdek het hier in de visietekst.

Op 18 december 2014 gaat Mozaiko van start. Ontdek hier hoe je erbij kan zijn.

Waarom is Mozaiko nodig?

Collega's Fatima en José leggen in dit flimpje uit waarom zij Mozaiko belangrijk vinden voor de Vlaamse overheid. Je kan netwerken met collega's uit andere beleidsdomeinen, ervaringen en goede praktijken delen. De Vlaamse overheid moet een weerspiegeling zijn van de maatschappij, ook omwille van haar legitimiteit. Vele mensen met een migratieachtergrond denken (onterecht) dat ze geen kans maken op een job bij de Vlaamse overheid. Op 18 december moet iedereen die wil werken aan diversiteit erbij zijn, ook wie zelf geen migratieachtergrond heeft.

Ondertekenen de visietekst van Mozaiko:

Annemie Boone, afdelingshoofd Kind en Gezin

Christine Claus, secretaris-generaal Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Frans Cornelis, administrateur-generaal AgO

Guido Decoster, administrateur-generaal ABB

Toon Denys, gedelegeerd bestuurder VLM

Piet De Vooght, afdelingshoofd VMSW

Philippe D'Hondt, administrateur-generaal Vlaamse Milieumaatschappij

Frank Geets, administrateur-generaal Facilitair Bedrijf

Eddy Guilliams, administrateur-generaal Audit Vlaanderen

Jean-Pierre Heirman, secretaris-generaal Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Inge Kinnaer, algemeen directeur Kind en Gezin

Luc Lathouwers, secretaris-generaal Departement Bestuurszaken

Josée Lemaître, administrateur-generaal Studiedienst Vlaamse Regering

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

Alona Lyubayeva, Vlaams Diversiteitsambtenaar

Joris Relaes, administrateur-generaal ILVO

Tom Roelants, administrateur-generaal Agentschap Wegen en Verkeer

Helmer Rooze, administrateur-generaal Wonen-Vlaanderen

Joris Sanders, wnd. administrateur-generaal AGIV

Joris Sels, gedelegeerd bestuurder VRM

Linda Stijnen, afdelingshoofd Kind en Gezin

Sonja Vanblaere, administrateur-generaal Onroerend Erfgoed

Anne Vanden Berge, afdelingshoofd Kind en Gezin

James Van Casteren, administrateur-generaal VAPH

Jules Van Liefferinge, secretaris-generaal Departement Landbouw en Visserij

Dirk Van Melkebeke, secretaris-generaal Departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Jos Van Rillaer, administrateur-generaal Kunsten en Erfgoed

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Katrien Vereecken, algemeen directeur VDAB

Katrien Verhegge, administrateur-generaal Kind en Gezin

Koen Verlaeckt, secretaris-generaal Departement internationaal Vlaanderen

An Vrancken, administrateur-generaal ASCW

Meer info: http://www.bestuurszaken.be/mozaiko

Wednesday, 10 December 2014

«Moslims en niet-moslims in Brussel, tussen spanning en wederzijdse aanpassingen

Geachte mevrouw, geachte heer,

 

De Stichting heeft onlangs de onderzoekers van het Centrum voor interdisciplinaire islamstudies (CISMOC-UCL) onder leiding van Brigitte Maréchal, opgedragen om een onderzoek uit te voeren met de titel «Moslims en niet-moslims in Brussel, tussen spanning en wederzijdse aanpassingen». De studie snijdt kwesties aan die een reële of potentiële bron van conflicten vormen, zonder taboes, maar evenmin zonder een gezonde en constructieve dialoog uit het oog te verliezen.

 

U kunt de volledige studie raadplegen of downloaden via de site van de Stichting: http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=313315&langtype=2067.

 

In aansluiting op die eerste studie heeft de Stichting aan de onderzoekers van het CISMOC gevraagd een stand van zaken op te maken van de goede praktijken die kunnen helpen om de verstandhouding te verbeteren en wederzijdse misverstanden uit te klaren. Dit nieuwe onderzoek zal worden gepubliceerd in het voorjaar van 2015 en zal u uiteraard worden meegedeeld.

 

Met de meeste hoogachting,

 

 

Françoise Pissart

Directeur

Monday, 3 November 2014

Het Nieuwe Werken, sleutel tot een betere werkomgeving?


Vleva
Uitnodiging:
Het Nieuwe Werken, sleutel tot een betere werkomgeving?
Op dinsdag 2 december 2014 nemen het Vlaams-Europees verbindingsagentschap (vleva) en de Gezinsbond Het Nieuwe Werken onder de loep. De infosessie vindt plaats van 9 tot 12.30 uur bij vleva, Kortenberglaan 71, 1000 Brussel.

Beleidsmakers in Vlaanderen, België en Europa willen meer mensen aan het werk. Tegen 2020 moet 75 procent van de Europese bevolking tussen 20 en 64 jaar aan de slag zijn. Het Nieuwe Werken of tijds- en plaatsonafhankelijk werken wordt naar voren geschoven als dé oplossing, maar maakt het ook zijn beloftes waar?

Leidt Het Nieuwe Werken werkelijk tot een win-winsituatie voor werkgevers én werknemers? Met betere bedrijfsresultaten, een efficiëntere werkorganisatie en meer gemotiveerde werknemers die werk en privé makkelijker combineren?

Wat leert u op 2 december bij vleva?
 • Experts ontrafelen voor u Het Nieuwe Werken: met definities én feiten over het fenomeen in Vlaanderen.
 • U ontdekt wat er in andere Europese lidstaten gebeurt.  
 • U krijgt een inkijk in recent onderzoek over bevindingen en trends in Het Nieuwe Werken in Nederland.
 • Afsluiten doen we met een panelgesprek dat de hype van Het Nieuwe Werken overstijgt: hoe kunnen werknemer, werkgever en wetgever ieder hun steentje bijdragen om van Het Nieuwe Werken een echte win-winsituatie te maken?

Hier vindt u het programma. Deelname aan deze infosessie is gratis, maar inschrijven voor 26 november is verplicht.

Graag tot dan!

Meer info
Vleva - Astrid Hannes - liaisonofficer - astrid.hannes@vleva.eu
Gezinsbond - Lutgard Vrints - attaché werk en gezin - lutgard.vrints@gezinsbond.be

 
Vleva VlaanderenCall for proposals – NNDR 13th Research Conference

The Nordic Network on Disability Research - NNDR 13th Research Conference in Bergen is now opening for proposals of papers. We welcome researchers to submit abstract to the paper sessions, symposia or poster sessions. Final deadline for submitting the abstract is December 8. For more information see our webpage www.nndr2015.org and read the guidelines on the "Call for proposals" page. Welcome to the next NNDR conference in beautiful Bergen in May 6. - 8. 2015.

For the organizers,

Bodil Ravneberg                      Karen Christensen       Jan-Kåre Breivik
Bergen University College      University of Bergen   Bergen University College

 Friday, 3 October 2014

Uitnodiging Reflectiedag/Invitation Journée de réflexion 28-10-2014


Voor Nederlandstalige versie, zie onderaan dit e-mail bericht.

Invitation

 

Mardi 28 octobre 2014

De 9h30 à 16h

Halles des Tanneurs, rue des Tanneurs 58, à 1000 Bruxelles

 

JOURNEE DE REFLEXION : LA CONSULTATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP SUR LEURS DROITS FONDAMENTAUX

 

Le Centre interfédéral pour l'égalité des chances exerce le mandat de mécanisme indépendant mis en place par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

 

Dans ce cadre, le Centre a décidé de consulter les personnes en situation de handicap, ainsi que tout acteur concerné par le handicap sur certains thèmes essentiels issus de la Convention.

 

Cette tâche a été confiée à un consortium composé de plusieurs universités en Belgique. La consultation a été organisée via des focus-groupes qui ont abordé les thèmes suivants: égalité et non-discrimination, accessibilité, reconnaissance de la capacité juridique, droit à la liberté et la sécurité, droit à une vie autonome et participation à la société, enseignement et emploi.

 

Le Centre organise une journée de réflexion ce 28 octobre qui sera l'occasion de présenter les résultats de la Consultation et d'explorer les recommandations qui en sont issues. Ce sera aussi l'occasion d'évoquer les observations que le Comité ONU a adressées récemment à la Belgique suite à l'examen de son premier rapport sur la mise en oeuvre de la Convention ONU.

 

Le rapport de la Consultation et le résumé seront dès le 1er octobre, consultables sur www.diversite.be/consultation.

 

Merci de vous inscrire sur la page www.diversite.be/journee-detude, par e-mail conventionhandicapverdrag@cntr.be ou par fax 02 212 30 00, avant le 15 octobre.

 

Programme

 

9.30 Accueil

Séance Plénière

Interprétariat prévu en français, néerlandais, la Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB) et en Vlaamse Gebarentaal (VGT)

 

10.00 Les missions du Centre : la lutte contre les discriminations et le suivi de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

Patrick Charlier (directeur adjoint du Centre interfédéral pour l'égalité des chances)

 

10.30 Présentation de la Consultation et méthodologie

Stefan Hardonk (Université de Hasselt)

 

10.40 Présentation des résultats de la Consultation : approche transversale

Les obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap qui touchent à tous les aspects de la vie quotidienne

Jean-Jacques Detraux (Université Libre de Bruxelles)

Patrick Devlieger (KU Leuven)

 

11.15 Pause

 

11.40 Présentation des résultats : non-discrimination et accessibilité

Gauthier de Beco (KU Leuven) en Jogchum Vrielink (KU Leuven)

 

12.15 Questions-réponses

 

12.45 Lunch

 

14.00 Ateliers en parallèle

Les résultats et les recommandations de différentes thématiques de la Consultation y seront débattus en présence des chercheurs, des participants à la consultation et du Centre.

 

Atelier 1

De l'éducation à l'emploi - FR/LSFB

Jean-Jacques Detraux (Université Libre de Bruxelles)

 

Van onderwijs naar werk - NL/VGT

Stefan Hardonk (Université de Hasselt)

 

Atelier 2

Libre et capable de choisir - FR/LSFB

Les thématiques suivantes de la Consultations seront discutées : capacité juridique, liberté et sécurité, vie autonome

Gauthier de Beco (KU Leuven)

 

Vrij en bekwaam om te kiezen - NL/VGT

De thema's rechtsbekwaamheid, vrijheid en veiligheid en zelfstandig leven

komen aan bod

Geert Van Hove (Université de Gand)

 

15.30 Conclusion et Perspectives

Jozef De Witte (directeur du Centre interfédéral pour l'égalité des chances)


***********************************

UITNODIGING

 

Dinsdag 28 oktober 2014

Van 9.30 tot 16 uur

Halles des Tanneurs, Huidevettersstraat 68, 1000 Brussel

 

REFLECTIEDAG: DE CONSULTATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP OVER HUN GRONDRECHTEN

 

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum is het onafhankelijk mechanisme voor België voor de bekendmaking, bescherming en opvolging van de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

 

Vanuit die opdracht heeft het Centrum personen met een handicap en andere betrokken actoren bevraagd over enkele hoofdthema's van het VN-Verdrag.

 

Een consortium van Belgische universiteiten voerde die opdracht uit. In focusgroepen werden de volgende thema's verder uitgediept: gelijkheid en non-discriminatie, toegankelijkheid, erkenning van juridische bekwaamheid, recht op vrijheid en veiligheid, recht op zelfstandig leven en participatie in de maatschappij, onderwijs en werk.

 

Op 28 oktober organiseert het Centrum een reflectiedag om de resultaten van de consultatie toe te lichten en de aanbevelingen eruit verder met u te bespreken. De reflectiedag biedt ook de kans om de aanbevelingen voor te stellen die het VN-Comité recent aan België heeft gericht bij de evaluatie van het eerste Belgische rapport over de implementatie van het VN-Verdrag.

 

Het rapport en een samenvatting van de consultatie zijn vanaf 1 oktober te raadplegen op www.diversiteit.be/consultatie.

 

Bedankt om u vóór 15 oktober in te schrijven via de pagina www.diversiteit.be/reflectiedag, via e-mail conventionhandicapverdrag@cntr.be of per fax 02 212 30 00

 

Programma

 

9.30 Onthaal

PLENAIRE SESSIE

Tolken Frans, Nederlands, Langue des Signes de Belgique Francophone (LSFB) en Vlaamse Gebarentaal (VGT) worden voorzien.

 

10.00 De opdrachten van het Centrum: de strijd tegen discriminatie en de opvolging van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap

Patrick Charlier (adjunct-directeur Interfederaal Gelijkekansencentrum)

 

10.30 Voorstelling van het opzet en de methodologie van de consultatie

Stefan Hardonk (Universiteit Hasselt)

 

10.40 Voorstelling van de resultaten van de consultatie: transversale benadering

De hindernissen die personen met een handicap ervaren bij alle aspecten van het dagelijks leven

Jean-Jacques Detraux (Université Libre de Bruxelles)

Patrick Devlieger (KU Leuven)


11.15 Pauze

 

11.40 Voorstelling van de resultaten van de consultatie: non-discriminatie en toegankelijkheid

Gauthier de Beco (KU Leuven) en Jogchum Vrielink (KU Leuven)

 

12.15 Vraag- en antwoordsessie

 

12.45 Lunch

 

14.00 Ateliers

De resultaten en aanbevelingen bij de verschillende thema's van de consultatie worden tijdens de ateliers besproken in aanwezigheid van de onderzoekers, de deelnemers aan de consultatie en het Centrum

 

Atelier 1

De l'éducation à l'emploi - FR/LSFB

Jean-Jacques Detraux (Université Libre de Bruxelles)

 

Van onderwijs naar werk - NL/VGT

Stefan Hardonk (Universiteit Hasselt)

 

Atelier 2

Libre et capable de choisir - FR/LSFB

Les thématiques suivantes de la Consultations seront discutées : capacité

juridique, liberté et sécurité, vie autonome

Gauthier de Beco (KU Leuven)

 

Vrij en bekwaam om te kiezen - NL/VGT

De thema's rechtsbekwaamheid, vrijheid en veiligheid en zelfstandig leven

komen aan bod

Geert Van Hove (Universiteit Gent)

 

15.30 Conclusie en blik op de toekomst

Jozef De Witte (directeur Interfederaal Gelijkekansencentrum)
Tuesday, 30 September 2014

Nieuwe pulbicatie in Over.Werk

Werk-privé maatregelen, een oplossing om het beroep van verpleegkundige aantrekkelijker te maken?

Een publicatie van Lieve Lembrechts, Vickie Dekocker, Patrizia Zanoni en Valeria Pulignano. 


Thursday, 4 September 2014

vacature navorser-master voor de monitoring van de Vlaamse genderindicatoren

De faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen, onderzoeksgroep Diversiteit van de Universiteit Hasselt zoekt een (m/v)

navorser-master voor de monitoring van de Vlaamse genderindicatoren

Achtergrond
SEIN voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit naar diversiteit, (on)gelijkheid en identiteit. Diversiteit verwijst naar socio-demografische kenmerken die de sociale positie van individuen en groepen en hun interacties bepalen: bv. gender, etniciteit (kleur, cultuur, taal, religie), klasse, leeftijd en handicap. Zie http://www.uhasselt.be/sein
In het kader van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid, voor het Monitoringonderzoek van de Open Coördinatiemethode (OCM) van de Vlaamse Overheid om een Gelijkekansenbeleid te implementeren in elk Vlaams beleidsdomein zoekt SEIN een versterking van het team met een voltijds wetenschappelijk medewerker.
Taakomschrijving
Als onderzoeker zal je in de eerste plaats meewerken aan de monitoring van de genderindicatoren voor de Open Coördinatiemethode (OCM) in het kader van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Je staat met de nodige begeleiding mee in voor:
het uitvoeren van de eenmeting van de OCM-cyclus 2010-2014 waarvan de nulmeting gebeurde in 2011;
 • het ontwikkelen van een Meetinstrument in de vorm van een indicatorenset voor de doelstellingen de Vlaamse beleidsdomeinen voor gender voor de OCM-beleidscyclus 2015-2019;
 • het uitvoeren van de nulmeting voor de nieuwe beleidscyclus;
 • het analyseren van de data en het rapporteren van de belangrijkste bevindingen in beleidsrapporten;
 • het valoriseren en verspreiden van de resultaten via studiedagen en publicaties.
Profiel
 • Je hebt een analytische geest en je kan vlot omgaan met cijfers.
 • Je hebt een goede kennis van kwantitatieve onderzoeksmethoden en -technieken, en je bent bereid om je hier verder in te bekwamen.
 • Je bent een sterke communicator, zowel mondeling (presentaties) als schriftelijk (onderzoeksrapporten en artikels schrijven). Naast het Nederlands kan je dat ook vlot in het Engels (Frans is een pluspunt).
 • Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken.
 • Je bent sterk geïnteresseerd in diversiteit in het algemeen en in genderdiversiteit in het bijzonder.
 • Je beschikt over voldoende vaardigheden om te presenteren en om te overleggen met collega's en opdrachtgevers over de uitvoering van je werk.
Diploma
Je hebt een master in de economie, toegepaste economie, handelsingenieur, statistiek of sociale wetenschappen. Andere opleidingen in de humane wetenschappen komen in aanmerking indien je voldoende relevante onderzoekservaring en/of kennis hebt van het onderzoeksdomein. Je behaalde zeer goede studieresultaten. Wie in september afstudeert, kan zich ook kandidaat stellen.
Tewerkstelling
Wij bieden een contract van één jaar, hernieuwbaar.
Bijkomende inlichtingen
Inhoud takenpakket:
   Mevrouw Nico STEEGMANS, +32-11-268665, nico.steegmans@uhasselt.be
Inhoud arbeidsvoorwaarden en selectieprocedure:
   http://www.uhasselt.be/jobs
Kandidaatstelling
Je kan enkel on-line solliciteren en dit tot en met 12 september 2014.
Selectieprocedure
Voorselectie op CV. Interview voor de geselecteerde kandidaten.
De selectiegesprekken zullen doorgaan op 15/09 of 16/09.

Monday, 25 August 2014

Second Diversity Conference 24/10/2014 Clichy, France

Ethnicity, Culture (and Social Class): "Origins" and Business
Yes, you can! Dealing with ethnicity at the workplace
24th October 2014
L'Oréal Headquarters, Clichy, France


An increasing number of businesses are aware that some elements of their diversity management policies are missing: a specific focus on the questions of ethnicity, cultures and social origins.

 • Don't you think our "cultural mindset" limits our capacity to address ethnicity and cultures at the workplace?
 • Are you tired of the widespread resistance and discomfort when dealing with these issues in Europe?
 • Are you looking for concrete actions that work and can make a difference?

Then this conference is for you!


Why join this conference

This second Diversity Conference will support businesses to take deal constructively with the questions of ethnicity, cultures and social origins at the workplace. It will take the matter one step forward (from last year's conference) and explore what businesses already achieve and could do further (taking inspiration from other contexts).


At the end of the day, different experts will present their perspectives and analyse what can and what cannot be done from their standpoints (e.g. legal, sociological or management).


ENAR conferences strive to make use of the most innovative, participatory and result-oriented methods. Expect some surprises!


Tentative Agenda 


9h-9h15

Welcome and Introduction

9h15-9h30

Presentation to the Concept of the Conference

9h30-10h30

Fishbowl: how has legislation come about and how did businesses deal with them?

11h-12h45

Working Groups: Recruitment, Career Progression, Promotion, Training, Team Management/Staffing

12h45-14h

Networking Lunch

14h-15h

The Market Place: Presentation of Good Business Practices

15h-15h30

Feedback from Working Groups

15h30-17h

Different Perspectives: Management, Legal, Sociological - Next Steps


The report of the 2013 Origins Conference can be found on http://www.enarfoundation.eu/even ts/article/origins-conference


For more information, pre-registration or to present your actions, please contact Pascal Hildebert pascal@enar-eu.org  

 

Thursday, 12 June 2014

Call for Papers "Cultural Diversity" 4-5 december Liège

In the context of rapidly evolving societies,contemporary organisations ranging from multinationals to small and medium enterprises, public and semi-­‐public organisations and associations are called to manage an increasingly culturally diverse labour force.

EGiD-­‐HEC-­‐ULg (Study on Gender and Diversity in Management), business school of the University of Liège and SEIN ‐ Identity, Diversity & Inequality Research, Hasselt University organize, within the joint Chair "Diversity and Social Innovations" organize  a colloquium on Cultural diversity in organisations: key issues and challenges, in  Liège,
December 4-­‐5, 2014.

Welcoming both academic presentations and more practical,case-­‐based presentations organizational practices related to the management of cultural diversity,
the colloquium will create a unique forum for academics and practitioners to exchange
theoretical approaches, research questions and management practices and
policies.

Form more information, see attachment.

Thursday, 5 June 2014

Oproep internationale economiestudenten

Internationale economiestudenten lanceren een oproep voor meer pluralisme in economieopleidingen:
http://www.isipe.net/

Saturday, 10 May 2014

PhD student innovative, life-and family-friendly organizational practices

Dear colleagues, 
the research group SEIN - Identity, Diversity & Inequality Research of Hasselt University has a vacancy for a PhD researcher position starting in the academic year 2014-2015. 


PhD student innovative, life- and family-friendly organizational practices


More information can be found on:

http://www.uhasselt.be/vacatures_detail?taal=01&vacid=688 (Dutch) 


Tuesday, 25 February 2014

Fwd: Uitnodiging studiedag 'Iedereen profit! Vandaag maken we een economie van de toekomst'top
 
   
Iedereen profit! Vandaag maken we een economie van de toekomst
test


Universiteit Hasselt en Antwerp Management School nodigen u uit voor deze boeiende studiedag.

De dagen van de klassieke markteconomie lijken geteld. Groeiende economische, sociale en ecologische uitdagingen vragen om een ander denken én doen.

Op vrijdag 25 april 2014 hebben we de Amerikaan Stephen Healy te gast. Hij brengt met 'Community economies' een hoopvol en inspirerend alternatief. En we nodigen u uit mee te denken en doen.

In vier parallelle workshops maken we samen (het begin van) een nieuwe economie. Vanuit de insteek van nieuwe organisatievormen, omgaan met diversiteit, milieubewust ondernemen, en slimmer ruimtegebruik gaan we in dialoog over werkbare aanpakken in de toekomst. Liesbeth Van Impe zorgt voor een kritische afsluiting.

 

Programma

09.00-09.30u        

Ontvangst

09.30-09.45u

Welkom en inleiding door  prof. dr. Patrizia Zanoni (UHasselt)
en de decaan van de faculteit Bedrijfseconomische wetenschappen,
prof. dr. Piet Pauwels (UHasselt)

09.45-10.45u

Keynote speech door Stephen Healy (Community Economies)
"We are interested in an economic politics that allows us to think creatively and
to start here and now to make new economies. We believe that other, more just
and ecologically sustainable, economies are possible. Everyday people in
everyday places can be part of re-thinking and re-enacting economies." 

09.45-10.45u

Vier parallelle workshops:
- Organisatievormen voor de toekomst
- Diversiteit voor de toekomst
- Met milieubewust ondernemen naar een duurzame toekomst
- Ruimtegebruik voor leven en werken in de toekomst

12.30-13.00u

Plenaire samenvatting en afsluiting door Liesbeth Van Impe
(journaliste en hoofdredacteur politiek het Nieuwsblad)

13.00u

Netwerklunch

 

meer informatie over de workshops >>

 Doelgroep

eigenaar-ondernemers en management van profit en non-profitbedrijven, studenten opleiding 'Management in de sociale economie'.

 


Praktisch

vrijdag 25 april 2014 om 09.00u
Oude Gevangenis Hasselt

25€ per persoon (inclusief lunch)
gratis voor studenten 'Management in de sociale economie'

 

 


 

Volg ons via Twitter en blijf op de hoogte: Twitter vormingUHasselt
Universiteit Hasselt
Campus Diepenbeek | Agoralaan | Gebouw D | BE-3590 Diepenbeek
Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE-3500 Hasselt
www.uhasselt.be/permanenteVormingTuesday, 18 February 2014

Lecture ‘Intersectionality’ – 27th February, 2014

Lecture 'Intersectionality' – 27th February, 2014

a cross-disciplinary exchange

heading_intersectionality_2013-50pc
-
LECTURE - Brussels - Thursday February 27th, 2014

Professor Mieke Verloo and Professor Helma Lutz will discuss the implications of intersectionality to their respective academic disciplines and policy fields.

Professor Mieke Verloo reflects on the contribution that intersectionality theory can make in understanding gender and equality changes in Europe. In her lecture, professor Verloo builds and expands on the concept of political intersectionality as coined by Kimberlé Crenshaw to understand the potentials, pitfalls and shortcomings of current gender equality strategies, such as legal equality, positive action and gender mainstreaming.

Professor Helma Lutz takes issue with proponents of intersectionality that believe that a theoretical concept cannot or should not be detached from its original context of inception. Instead, she argues that theory's travels into other contexts automatically involve appropriations, amendments, and changes in response to the concept's original meanings. In her lecture, professor Lutz elaborates on how intersectionality may be used as a methodological tool.
-
PROGRAM

16:00 Welcome and Opening remarks
16:15 'Intersectionality, interference and gender + equality change strategies in Europe' – Professor Mieke Verloo (Radboud Universiteit Nijmegen)
17:00 Discussion – Professor Karen Celis (Vrije Universiteit Brussel)
17:15 'Intersectionality's brilliant career – how to understand the attraction of the concept on a global scale?' – Professor Helma Lutz (Goethe Universität Frankfurt am Main)
18:00 Discussion – Professor Patrizia Zanoni (University Hasselt)
18:15 General discussion
18:35 Concluding Remarks
18:45 Reception
-

VENUE  

University Foundation
Egmonstraat/Rue d'Egmont, 11 1000 Brussels
Street Map
-

ORGANISERS

Policy Research Centre on Equality Policies RHEA – Centre of Gender and Diversity Vrije Universiteit Brussel
-

REGISTRATION
Admission is free, but registration is required.
Deadline for registration: February 20th, 2014.

Tuesday, 11 February 2014

Lunchseminarie "Rhizomatische benadering" dr. Jasmina Sermijn

 

Op vrijdag 14 februari, 12-14u, zal dr. Jasmina Sermijn een seminarie geven over de rhizomatische benadering

De rhizomatische benadering heeft zowel binnen als buiten de psychologie een noemenswaardig potentieel om nieuwe onderzoeksinzichten in bestaande problematieken te verkrijgen. Op vrijdag 14 februari 2014 geeft dr. Jasmina Sermijn (Vrije Universiteit Brussel, Centre for Interpersonal, Discursive and Narrative Studies) een voorstelling van hoe zij de rhizomatische benadering heeft toegepast in haar onderzoek. Het gaat daarbij niet om "hét recept" voor het gebruik van een rhizomatische benadering in de onderzoekspraktijk, maar in de eerste plaats om de methodologische en inhoudelijke inzichten die dr. Sermijn uit haar onderzoek heeft verkregen. Er wordt daarom ook ruimschoots tijd voorzien voor vragen en discussie.

De voorstelling heeft plaats van 12u tot 14u aan de Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Agoralaan, gebouw D, lokaal A108.

Deze activiteit maakt deel uit van de thematische lijn "handicap" binnen het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en staat open voor alle geïnteresseerde onderzoekers van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid en de collega's van hun onderzoeksgroepen.

Aangezien een broodjeslunch voorzien wordt, is het noodzakelijk dat ieder zijn/haar deelname bevestigt voor 10/02/2014 via  stefan.hardonk@uhasselt.be.

Voor vragen met betrekking tot bereikbaarheid en toegankelijkheid van de campus kunnen jullie ook bij hem terecht.

Meer info

Contactpersoon UHasselt: 

HARDONK Stefan